Сервиз на пожарогасители и противопожарно оборудване

Сервиз на пожарогасители и противопожарно оборудване

      “НИКНАЙС” ООД предлага доставка и сервиз на всички видове носими и возими  пожарогасители и противопожарно оборудване като:

  • прахови пожарогасители
  • водни и водопенни пожарогасители
  • пожарогасители с въглероден двуокис
  • противопожарни одеала
  • пожарни шлангове
  • противопожарни табла

      Техническото обслужване на пожарогасителите се извършва в сервизната база на НИКНАЙС с професионална техника и специалисти преминали курсове съгласно НАРЕДБА № 8121з-1100 и в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията БДС ISO 11602-2:2002.

      ”НИКНАЙС” ООД извършва техническо обслужване на пожарни кранове на основание чл.8, ал.1, т.2 и чл.22, ал.2 от Наредба № 8121з-647 за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от 01.10.14г . обн. в ДВ бр.89 от 28.10.2014г. при спазване изискванията на БДС EN 671-3 "Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч. 

Пожарогасители и пожароизвестителни системи

Наличната техника за проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители е следната:  
-стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;                              

 -стендове за зареждане с транспортиращ газ на прахови пожарогасители, намиращи се под постоянно налягане:        -стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;                                                                                                                   -комплект инструментариум за всички видове пожарогасители;

Фирмата разполага с висококвалифициран персонал. Дейностите се ръководят от инженер със специалност “Противопожарна техника и безопасност”.