Интегрирани хотелски системи

Интегрирани хотелски системи

 • Контрол на достъпа в стаите чрез безконтактни електронни ключове /карти, ключодържатели/Регистрация на всички събития по достъпа, безопасността и услугите в хотела Контрол на работното време на служителите Контрол на достъп до всички предлагани услуги на хотела Реализиране икономия на електроенергия чрез управление на енергоспестяващия блок в стаите на хотела Охрана на стаите при неправомерен достъп Пожароизвестяване Охрана на персоналните сейфове Дистанционен контрол върху климатичната инсталация

 • Регулатор за климатичен модул КС 1.0       
   

  Предназначение:

  • За автономно и/или мрежово приложение;
  • Измерва температурата на околната среда и при системно приложение предава данните съм централата;
  • Управлява вентилатора на климатичния модул съобразно температурата, режима и настройките от високото ниво, ако е свързано в система;

  • Предава към системния контролер данни за състоянието си;
  • Индицира температурата на средата;
  • Индицира данните от настройките и състоянието "зима / лято";
  • Индицира състоянието на вентилатора: включен, изключен, силно, слабо;
  • Измерва и предава за системна обработка данните за наработка на вентилатора на климатика за изчисляване на консумираната енергия.
                  Външен четец модел ExRoom 1.0      
   

  Предназначение:

  • За индивидулано и/или системно приложение;
  • Чете данни от транспондерни ключове модел TKey 2;
  • Управлява електромагнитни ключалки от нормален или импулсен тил;
  • Приема от по-високото си ниво (ако съществува) и индицира чрез светодиоди състоянията: пожар в обекта (стаята), повикване на камериерката и искане на помощ;

  • Контролира една конвенционална пожарна линия;
  • Индицира пожарното състояние на собствения си индикатор;
  • Изпраща сигнала за пожарно състояние към по-високото си ниво;
  • Контролира изправността на пожарната линия : прекъсване, късо и дефектен датчик и предава информацията към по-високото си ниво;
  • Контролира отварянето на вратата (магнитоуправляем контакт) и предава информацията към по-високото си ниво;
    Действие:
  • "Спокойно" състояние - индикатора <1> свети слабо (night light). Индикаторите <2>, <3> и <4> не светят.
  • Поднася се към четеца валиден за системата и стаята (обекта) "клиентски" ключ - индикатора <1> започва да мига и остава в това състояние до отваряне на вратата или до изтичане на времето за отваряне, ако електромагнитния механизъм не е импулсен.

  exrdr_2a.jpg (4108 bytes)

  • Ако ключа (транспондера) е "служебен"   действието е същото, при условие, че в стаята няма клиент. Системния контролер може по команда от оператора или по собствен алгоритъм да разреши отваряне и ако в стаята има клиент.
  • Ако ключа не отговаря на условията за "отваряне" (извън допустимия времеви интевал, не е за тази зона и други) индикатора <1> може да светне за 10 секунди постоянно, но електромагнитния механизъм няма да се задейства.
  • Забравена отворена врата (или отворена по насилствен начин) се сигнализира към системния контролер за информиране на оператора.
  • При възникване и откриване на   пожар в стаята (обекта) започва да мига индикатора <2>, с цел подпомагане на екипа по гасене на пожара. Веднага се предава и съобщение за пожара към по-високото ниво (системния контролер).
  • Когато модула има за по-високо ниво стаен контролер, всички съобщения за системния контролер се предават през него. По същия канал се получават команди и данни от системния контролер. В този случай модула изпълнява и команди на стайния контролер: индикаторите <3>(паника) и <4> (сервиз) дублират вътрешната индикация от паник-бутоните и от бутона за повикване на камериерката. Тези два индикатора се изключват при разчитане на валиден ключ от модула и/или по команда от системния контролер .

    Индикации:

      Индикатор <1>

  • Свети слабо - устройството е включено и "очаква" поднасяне на ключ
  • Свети силно и постоянно - поднесения ключ е разпознат и данните му прочетени. Устройството е заето с вътрешни операции и отварянето на вратата ще закъснее от 1 до 10 секунди или ключа е невалиден. При невалиден ключ индикатора се връща към индикация "очакване след 10 секунди.
  • Мига с честота около  1.7 Hz - ключа е валиден и електромагнита е отворил вратата.

      Индикатор <2>: "пожар"

  • Мига с честота около  0.7 Hz - регистриран е пожар от пожарен датчик.

      Индикатор <3>: "паника"

  • Мига с честота около  1.7 Hz - стайният контролер е регистрирал натискане на бутон "паника" (или дърпане на паник-шнур)

      Индикатор <4>: "повикване"

  • Мига с честота около  1.7 Hz - стайният контролер на тази стая е регистрирал натискане на бутон "повикване".
  • Действие:

   • "Спокойно" състояние - сканира вътрешния четец на транспондерни ключове. Индикаторите на вътрешния четец са тъмни. Контролира външния четец, ако присъствува в реализацията. Следи командите на системния контролер и реагира съответно.
   • Получено е съобщение от външния четец за прочетен валиден код на транспондер - започва да мига индикатора <1> на вътрешния четец. Очаква до 20 секунди поставянето на валиден ключ в гнездото на четеца <3>. Включва електрозахранването на стаята и климатичния модул, ако не е заявена забрана от системния контролер върху накоя от тези вериги.
   • Предава данните на отворилия ключ и текущото състояние на всички подсистеми към системния контролер.
   • Поставя се ключа в гнездото <3>. Индикатора <1> спира да мига. Светва индикатора <2>. Ако тази операция не бъде извършена до 20 секунди, енергозахранванията ще бъдат изключени след 50 секунди. Това състояние се регистрира от системата като "има клиент в стаята" със всички произтичащи от това следствия за другите подсистеми.
   • Индикатора на бутон/паник-шнур "паника" свети слабо. Натика се бутона (дърпа се шнура). Индикатора запчва да мига. Модула предава незабавно  информация за това събитие към системния контролер и към външния контролер, който да обозначи обекта с индикатора си за това събитие.
   inrcont_1.jpg (8152 bytes)
   • Индикатора на бутон "повикване" свети слабо. Натика се бутона. Индикатора запчва да мига. Модула предава незабавно  информация за това събитие към системния контролер и към външния контролер, който да обозначи обекта с индикатора си за това събитие.
   • Заявките на тези бутони се снемат от системния контролер или при стандартната система при поднасяне на валиден ключ към външния четец.
   • Изважда се ключа от гнездото на вътрешния четец. Индикатора <2> изгасва (след 1 до 5 секунди). 50 секунди по-късно се изключва и енергозахранването на стаята и на климатичния модул.

     Индикации на панела на четеца:

       Индикатор <1> мига самостоятелно с честота около 2 Hz - подканва за поставяне на ключа в гнездото на четеца.

       Индикатор <2> свети постоянно с кратки примигвания на всеки 5 секунди - в гнездото на четеца е поставен   валиден ключ.

       Индикатори <1> и <2> мигат с честота около 2 Hz - външният четец е регистрирал пожар.