Сервиз

Сервиз

Във връзка с Наредба № Iз – 2377 от 15.09.2011г за правилата и нормите за пожарна  безопасност при експлоатация на обектите, съгласно чл.5 и чл.22 бихме могли да Ви предложим ОФЕРТА за  абонаментно техническо обслужване на пожароизвестителнa и пожарогасителна системи 

       I.Пожароизвестяване

 1. Външен оглед на инсталацията. Проверка състоянието на кабелните трасета,   пожароизвестители  и периферни устройства.Оглед за наличие на механични повреди.
 2. Външен оглед на пожароизвестителната централа за цялостта на превключватели,   бутони, индикатори и дисплей.
 3. Проверка за попадане на външно напрежение или заземяване на някои от проводниците на линиите.
 4. Проверка напрежението и тока в линиите.
 5. Контрол състоянието на предпазителите в централата.
 6. Контрол на светлините и звукови сигнализатори на централата.
 7. Контрол състоянието на резервното захранване.
 8. Проверка за задействане на пожароизвестителите.
 9. Проверка работата на системата при тревога.
 10. Проверка на паметта и анализ на минали събития.
 11. Издаване на протокол за абонаментен сервиз.

       II. Пожарогасене

 1. Външен оглед на тръбопроводи, спринклерни глави и спирателни кранове. Проверка за механични повреди и течове на съединителни възли.
 2. Проверка на работоспособността на КСК.
 3. Проверка работоспособността на манометрите за налягане.
 4. Издаване на протокол за абонаментен сервиз.