Интегрирани хотелски системи

Интегрирани хотелски системи

Контрол на достъпа в стаите чрез безконтактни електронни ключове /карти, ключодържатели/Регистрация на всички събития по достъпа, безопасността и услугите в хотела Контрол на работното време на служителите Контрол на достъп до всички предлагани услуги на хотела Реализиране икономия на електроенергия чрез управление на енергоспестяващия блок в стаите на хотела Охрана на стаите при неправомерен достъп Пожароизвестяване Охрана на персоналните сейфове Дистанционен контрол върху климатичната инсталация

Регулатор за климатичен модул КС 1.0

Предназначение:

За автономно и/или мрежово приложение;
Измерва температурата на околната среда и при системно приложение предава данните съм централата;
Управлява вентилатора на климатичния модул съобразно температурата, режима и настройките от високото ниво, ако е свързано в система;

Предава към системния контролер данни за състоянието си;
Индицира температурата на средата;
Индицира данните от настройките и състоянието „зима / лято“;
Индицира състоянието на вентилатора: включен, изключен, силно, слабо;
Измерва и предава за системна обработка данните за наработка на вентилатора на климатика за изчисляване на консумираната енергия.

Външен четец модел ExRoom 1.0

Предназначение:

За индивидулано и/или системно приложение;
Чете данни от транспондерни ключове модел TKey 2;
Управлява електромагнитни ключалки от нормален или импулсен тил;
Приема от по-високото си ниво (ако съществува) и индицира чрез светодиоди състоянията: пожар в обекта (стаята), повикване на камериерката и искане на помощ;

Контролира една конвенционална пожарна линия;
Индицира пожарното състояние на собствения си индикатор;
Изпраща сигнала за пожарно състояние към по-високото си ниво;
Контролира изправността на пожарната линия : прекъсване, късо и дефектен датчик и предава информацията към по-високото си ниво;
Контролира отварянето на вратата (магнитоуправляем контакт) и предава информацията към по-високото си ниво;

Действие:
„Спокойно“ състояние – индикатора <1> свети слабо (night light). Индикаторите <2>, <3> и <4> не светят.
Поднася се към четеца валиден за системата и стаята (обекта) „клиентски“ ключ – индикатора <1> започва да мига и остава в това състояние до отваряне на вратата или до изтичане на времето за отваряне, ако електромагнитния механизъм не е импулсен.
exrdr_2a.jpg (4108 bytes)

Ако ключа (транспондера) е „служебен“ действието е същото, при условие, че в стаята няма клиент. Системния контролер може по команда от оператора или по собствен алгоритъм да разреши отваряне и ако в стаята има клиент.
Ако ключа не отговаря на условията за „отваряне“ (извън допустимия времеви интевал, не е за тази зона и други) индикатора <1> може да светне за 10 секунди постоянно, но електромагнитния механизъм няма да се задейства.
Забравена отворена врата (или отворена по насилствен начин) се сигнализира към системния контролер за информиране на оператора.
При възникване и откриване на пожар в стаята (обекта) започва да мига индикатора <2>, с цел подпомагане на екипа по гасене на пожара. Веднага се предава и съобщение за пожара към по-високото ниво (системния контролер).
Когато модула има за по-високо ниво стаен контролер, всички съобщения за системния контролер се предават през него. По същия канал се получават команди и данни от системния контролер. В този случай модула изпълнява и команди на стайния контролер: индикаторите <3>(паника) и <4> (сервиз) дублират вътрешната индикация от паник-бутоните и от бутона за повикване на камериерката. Тези два индикатора се изключват при разчитане на валиден ключ от модула и/или по команда от системния контролер .
Индикации:

Индикатор <1>

Свети слабо – устройството е включено и „очаква“ поднасяне на ключ
Свети силно и постоянно – поднесения ключ е разпознат и данните му прочетени. Устройството е заето с вътрешни операции и отварянето на вратата ще закъснее от 1 до 10 секунди или ключа е невалиден. При невалиден ключ индикатора се връща към индикация „очакване след 10 секунди.
Мига с честота около 1.7 Hz – ключа е валиден и електромагнита е отворил вратата.
Индикатор <2>: „пожар“

Мига с честота около 0.7 Hz – регистриран е пожар от пожарен датчик.
Индикатор <3>: „паника“

Мига с честота около 1.7 Hz – стайният контролер е регистрирал натискане на бутон „паника“ (или дърпане на паник-шнур)
Индикатор <4>: „повикване“

Мига с честота около 1.7 Hz – стайният контролер на тази стая е регистрирал натискане на бутон „повикване“.
Действие:

„Спокойно“ състояние – сканира вътрешния четец на транспондерни ключове. Индикаторите на вътрешния четец са тъмни. Контролира външния четец, ако присъствува в реализацията. Следи командите на системния контролер и реагира съответно.
Получено е съобщение от външния четец за прочетен валиден код на транспондер – започва да мига индикатора <1> на вътрешния четец. Очаква до 20 секунди поставянето на валиден ключ в гнездото на четеца <3>. Включва електрозахранването на стаята и климатичния модул, ако не е заявена забрана от системния контролер върху накоя от тези вериги.
Предава данните на отворилия ключ и текущото състояние на всички подсистеми към системния контролер.
Поставя се ключа в гнездото <3>. Индикатора <1> спира да мига. Светва индикатора <2>. Ако тази операция не бъде извършена до 20 секунди, енергозахранванията ще бъдат изключени след 50 секунди. Това състояние се регистрира от системата като „има клиент в стаята“ със всички произтичащи от това следствия за другите подсистеми.
Индикатора на бутон/паник-шнур „паника“ свети слабо. Натика се бутона (дърпа се шнура). Индикатора запчва да мига. Модула предава незабавно информация за това събитие към системния контролер и към външния контролер, който да обозначи обекта с индикатора си за това събитие.
inrcont_1.jpg (8152 bytes)
Индикатора на бутон „повикване“ свети слабо. Натика се бутона. Индикатора запчва да мига. Модула предава незабавно информация за това събитие към системния контролер и към външния контролер, който да обозначи обекта с индикатора си за това събитие.
Заявките на тези бутони се снемат от системния контролер или при стандартната система при поднасяне на валиден ключ към външния четец.
Изважда се ключа от гнездото на вътрешния четец. Индикатора <2> изгасва (след 1 до 5 секунди). 50 секунди по-късно се изключва и енергозахранването на стаята и на климатичния модул.
Индикации на панела на четеца:

Индикатор <1> мига самостоятелно с честота около 2 Hz – подканва за поставяне на ключа в гнездото на четеца.

Индикатор <2> свети постоянно с кратки примигвания на всеки 5 секунди – в гнездото на четеца е поставен валиден ключ.

Индикатори <1> и <2> мигат с честота около 2 Hz – външният четец е регистрирал пожар.

Наши Клиенти

9

Пожароизвестителни системи

Основният фактор, влияещ на безопасността на една сграда е опасността от пожар.
9

Евакуационно и аварийно осветление

Съчетаването на аварийното осветление и стандартното осветление трябва стриктно да отговаря на стандартите за електрическата инсталация в сградата или съответното помещение. Изпълнението на инсталацията на аварийно осветление трябва да бъде съгласно по-долу изброените стандарти.

9

Сигнално-охранителни системи

Професионалните системи за технническа охрана осигуряват защита на хората и имуществото им от посегателства.

години на пазара

завършени проекта

полета на дейност

служители

“Ние проектираме и изграждаме всяка една система за техническа охрана спрямо нуждата и изискването на клиента. С цел постигане на максимална сигурност системите са оптимизирани за широк кръг от приложения – жилищни сгради, вили , офиси, търговси обекти и големи комплекси.”
Доверете ни се, нека работим заедно!
9

Пожароизвестителни системи

9

Евакуационно и аварийно осветление

9

Сигнално-охранителни системи

9

Системи за видеонаблюдение

9

Интегрирани хотелски системи

9

Контрол на достъп и работно време

9

Домофонни и видео-домофонни системи

9

Оповестяване и озвучаване

9

Структурни кабелни системи (СКС)

9

Пожарогасене

9

Електрически инсталации

За контакти

Приемам

Никнайс "ООД"

Офис ул. "Възраждане" №12 А
Сервизна база ул."Странджа" №43

Телефон

T: 052 / 660 690
M: 0888 205 620; 0888 492 530
F: 052 / 660 688

nicknice@abv.bg